Amennyiben a KMTKE tagja kíván lenni, küldje a kitöltött Tagsági Nyilatkozatot a liktorkatalin@kmtke.hu címre. A Tagsági Nyilatkozat letölthető innen: Tagsági Nyilatkozat

A KMTKE VEZETŐI

TAKARÓ MIHÁLY – ELNÖK

Író, irodalomtörténész, tanár.

Diplomáit Pécsett, Debrecenben és Budapesten szerezte. 1978-tól a budapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban tanított 1995-ig. 1993-tól 2004-ig az OKSZI főmunkatársaként a magyar nyelv és irodalom országos tantárgygondozója volt. 1993. január – 2018. augusztus között a magyar irodalom OKTV bizottság ügyvezetői-elnöki teendőit is ellátta. 1999-től 2004-ig a Budapest Lónyay utcai Református Gimnáziumban egyetemi gyakorlatvezető tanárként dolgozott. 2004-től 2009-ig a Budapest Fasori Gimnáziumban oktatott. 2009 és 2015 között a vecsési Petőfi Sándor Katolikus Gimnázium tanára volt.
A Károli Gáspár Református Egyetemen 2000-2004-ig oktatóként, 2004-2005-ben egyetemi adjunktusként tanított eszmetörténetet és irodalmat.
2007-2008-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán oktatott. 2014 szeptembere óta a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának Színészmester szakán egyetemi oktató. Jelenleg az Oktatási Hivatal külső munkatársa, a Magyar Írószövetség tagja.
2012-ben egyéni kezdeményezésére került be az új Nemzeti Alaptantervbe Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Szabó Dezső és Nyirő József. A Százak Tanácsának külső tagja. 1993-tól 2003-ig a Magyarországi Református Egyház iskolaügyi főtanácsosaként 38 közoktatási intézmény alapításában vett részt. 1993-ban a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításának és elindításának munkálataiban vett részt. 1998-tól a Dunamelléki Református Egyházkerület világi elnökeként tevékenykedett 2003. február 18-ig. 2001-ben választották meg a Magyar Református Világszövetség főtitkárának, melyet annak elnökével, Tőkés Lászlóval együtt vezetett 2008-ig. Hosszú időn keresztül az MRE zsinatának, illetve 1998-tól 2002-ig a Zsinati Elnökség tagja volt. 33 éve presbiter.
2014 óta a Kárpát-medencei Magyartanárok Egyesületének elnöke.

Kitüntetések, elismerések:

  • 2008. december: ERDÉLYI MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
  • 2012. október 23.: Pongrátz Gergely Érdemrend
  • 2014. március: MAGYAR ÖRÖKSÉG – díj
  • 2014. augusztus: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje – polgári tagozat
  • 2014. október: Csepel díszpolgára
  • 2014. november: Budapestért díj
  • 2015. Bocskai-díj
  • 2018. Németh László-díj
  • 2019. József Attila-díj

Kapcsolatfelvétel: takaromihaly@kmtke.hu

MAGYARORSZÁG

LIKTOR KATALIN – TERÜLETI RÉSZ VEZETŐ

Irodalomtörténész, tanár.

1984-ben született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Bölcsészettudományi Karán végezte, magyar nyelv- és irodalomszakos illetve történelemszakos tanári diplomát szerzett. 2014 óta a KRE Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorandája. Kutatási területe elsősorban a két világháború közötti erdélyi irodalom története.

2012-ig mint magyar nyelv és irodalom illetve történelemtanár működött az újpesti Benkő István Református Általános Iskola és Gimnáziumban, azóta három gyermek édesanyja, irodalomtörténész.

Publikálta többek között Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezését (Rokon álmok álmodója. Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezése 1920-1941. PIM – Polis, Budapest – Kolozsvár, 2014.) illetve Weress Margit tordai tanárnő visszaemlékezéseit szerkesztette (Magyar Szó Erdélyben I.-II. Kriterion, Kolozsvár, 2018, 2019). Egyéb írásai, tanulmányai az egylangotadok.blog.hu oldalon olvashatók.

2016 óta a KMTKE nyári magyartanári konferenciáinak előadója.

2018-tól a KMTKE titkári  teendőit is ellátja.

Kapcsolatfelvétel: liktorkatalin@kmtke.hu

Magyarországról jelentkezett tagjaink száma 130.

ERDÉLY

GÁL GYÖNGYI – TERÜLETI RÉSZ VEZETŐ

1961-ben született, tanulmányait Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron végezte, 1984-ben orosz-magyar szakos tanári oklevelet szerzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Filológia Fakultásán.Tanári pályáját a szórványban, Vízaknán kezdte, majd Szatmárnémetiben folytatta. 1995 óta a szatmárnémeti Református Gimnázium magyartanára. 2003-tól a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség anyanyelvi oktatásért felelős szaktanfelügyelője, 2015/2016-os tanévben főtanfelügyelő-helyettese. Fontos szerepet vállalt kisebbségi oktatás keretén belül az anyanyelvi oktatás szervezésében, az identitás megőrzésében, a kultúra közvetítésében. 2005-ben néhány tanártársával megalapította a Szatmár megyei magyartanárok LiterArt Egyesületét, melynek azóta is az elnöke. Az egyesület célkitűzései közé tartozik a diákok  tehetséggondozása, felzárkóztatása, a magyartanárok szakmai képzése. 2013-tól a Nemzeti Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium Országos Bizottságának tagja magyar nyelv és irodalom  területén. Szervezett országos szintű tantárgyversenyeket (Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny, Apáczai Csere János nemzetközi olimpia), konferenciát, tanulmányi felkészítő tábort diákok számára. Részt vett versenyek, az érettségi vizsga tételíró bizottságában, olyan munkacsoportokban, melyekben az ayanyelvi oktatás és nevelés valamely kérdéskörére kerestek választ. Társszerzője a két kötetes Iránytű című érettségizők számára írt segédkönyvnek, több munkafüzetet, segédkönyvet lektorált. A helyi kultuszban Kölcsey Ferenc, Páskándi Géza emlékülésein előadásokkal vett részt, 2014-ben A romániai tanárképzés helyzete címmel pedig a Tudós tanárok, tanár tudósok – Konferencia a minőségi tanárképzésről” című az ELTE által szervezett tudományos szimpóziumon tartott előadást, melynek anyaga kötetben is megjelent.

Erdélyből jelentkezett tagjaink száma 70.

FELVIDÉK

KISS BEÁTA – TERÜLETI RÉSZ VEZETŐ

Felvidékről jelentkezett tagjaink száma 30.

DÉLVIDÉK

PÉTER KRISZTINA – TERÜLETI RÉSZ VEZETŐ

1987-ben született Szerbiában, adai lakos.

A közgazdasági technikum elvégzése után az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett okleveles filológus-hungarológus diplomát 2010-ben, majd magyar nyelv- és irodalomtanár – mester diplomát 2011-ben.

2012 óta az adai Műszaki Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára. Emellett az iskola Diákparlamentjének koordinátoraként a fiatalok kezdeményezőkészségének, vállalkozói kompetenciáinak, kreativitásának fejlesztésén dolgozik.

A helyi Integrál Pedagógus Egyesület alelnöke és projektfelelőse. A Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületének területi rész vezetője. Az adai Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület tagjaként aktívan részt vesz a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok szervezésében és lebonyolításában. 2018 őszétől a vajdasági magyar nemzeti kisebbség – nemzeti közösség önkormányzatának, a Magyar Nemzeti Tanácsnak a tagja.

Kapcsolatfelvétel: peterkrisztina@kmtke.hu

Délvidékről jelentkezett tagjaink száma 60.

 

KÁRPÁTALJA

KIRÁLY KATALIN – TERÜLETI RÉSZ VEZETŐ

Kárpátaljáról jelentkezett tagjaink száma 40.

A KMTKE értekezleteiről, közgyűléseiről készített jegyzőkönyvek kivonatai elérhetők az alábbi címekre kattintva:

1.KMTKE értekezlet 20190223jegyzőkönyv_kivonat

Close Menu